Wijziging Groenkompas gemeente Breda

door Bestuur Stichting Breda Stad in een Park
18-11-2022

In het Groenkompas, dat eind 2021 is vastgesteld heeft de gemeente Breda vastgelegd op welke manier er invulling moet worden gegeven aan de ambitie “Stad in een park”. In BN De Stem van 18 november staat een artikel over een voorstel voor aanpassing van het Groenkompas, dat door Burgemeester en wethouders aan de Raad is voorgelegd. Het artikel suggereert dat de groene ambities van Breda te hoog gegrepen zijn, omdat projecten te duur worden.

Verontrust door dit bericht heeft het bestuur van Stichting Stad in een Park uitgezocht wat er in het Raadsvoorstel zelf staat. Het blijkt dat het artikel de strekking van het Raadsvoorstel niet goed weergeeft. De voorgestelde wijziging van de norm voor minimaal 20% openbaar groen bij nieuwe projecten heeft alleen betrekking op het centrum van de stad, waar het inderdaad lastig is dit te realiseren. Voor de rest van de gemeente blijft deze norm gewoon van kracht. Van bijstellen van de ambitie is dus geen sprake.


Verder bevat het Raadsvoorstel een aantal regeltechnische aanpassingen, waarbij wordt aangegeven wat er in een op te stellen 'paraplu'-bestemmings-plan wel en niet kan worden opgenomen. Het detailniveau van een aantal in het Groenkompas opgenomen richtlijnen leent zich niet voor vastlegging in een bestemmingsplan. Dit betekent niet dat deze richtlijnen vervallen, maar dat op een andere manier zal worden gestimuleerd dat deze in projecten worden toegepast. We zullen vanuit het bestuur van Stichting Stad in een Park blijven volgen of dit ook daadwerkelijk tot meer natuur inclusieve ontwikkelingen gaat leiden.